تهرانی نیوز - پايگاه اطلاع رسانی تهرانی نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SHAHRDARINEWS.COM


رای اعضای شورای شهر به باغ بودن ۱۳ پلاک ثبتی در تهران
تاريخ خبر: چهارشنبه، 30 شهريور 1401 ساعت: 08:31

 به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز، اعضای شورای اسلامی شهر تهران وضعیت باغ بودن یا نبودن ۱۳ پلاک ثبتی را مشخص کردند.

 اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران بررسی پلاک ثبتی‌های مختلف را در دستور کار داشتند که در همین راستا شربیانی به پلاک ثبتی ۱۲۱.۱۰۵.۳ اشاره کرد و افزود: این ملک به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع در منطقه ۵ واقع شده، حد نصاب درختان را ندارد اما رای کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر باغ بودن را دارد. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رای به باغ بودن این زمین داده است. در ادامه نیز اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آراء رای به باغ بودن این زمین دادند.
 
شربیانی به پلاک ثبتی ۷۰.۲۷۵۱.۱۰۴۲ اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت ۱۱۰۱ متر مربع در منطقه یک واقع شده و حدنصاب درختان لازم را دارد. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رای به باغ بودن این زمین داده است.اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با ۱۶ رای موافق با باغ بودن این زمین موافقت کردند.
 
این عضو شورای شهر تهران به پلاک ثبتی ۷۲.۹۷.۴۵۷ نیز اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت ۹۵۲ متر مربع در منطقه ۲ واقع شده و حدنصاب درختان لازم را داراست. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رای به باغ بودن این زمین داده است. اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با اکثریت آراء با باغ بودن این زمین موافقت کردند.
 
شربیانی با اشاره به پلاک ثبتی ۳۳.۱۶۱۷۲.۲ گفت: این زمین به مساحت ۱۴۷۳ متر مربع در منطقه ۳ واقع شده و در گستره قالب این پلاک پوششی از درختان با ارزش دارد. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی رای به باغ بودن این زمین داده است. اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با ۱۹ رای موافق با باغ بودن این زمین موافقت کردند.
 
وی به پلاک ثبتی ۵۸۱.۵.۵ نیز اشاره کرد و ادامه داد: این زمین به مساحت ۲۱۳۴ متر مربع در منطقه ۱ واقع شده و دارای درختان ارزشمند است. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رای به باغ بودن این زمین داده است. اعضای شورای شهر تهران نیز با ۱۲ رای موافق رای به باغ بودن این زمین داده‌اند.
 
شربیانی درباره پلاک ثبتی ۷۰.۲۷۵۲.۱۰۱۴۳ نیز خاطرنشان کرد: این زمین به مساحت ۱۱۰۱ متر مربع در منطقه ۱ واقع شده و حدنصاب درختان لازم را دارد. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی رای به باغ بودن این زمین داده است. اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با ۱۶ رای موافق با باغ بودن این زمین موافقت کردند.
 
عضو شورای شهر تهران به پلاک ثبتی ۶۵.۳ اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت ۸۰۰ متر مربع در منطقه ۵ واقع شده و حدنصاب درختان لازم را دارد. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی رای به باغ بودن این زمین داده است. اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با ۱۶ رای موافق با باغ بودن این زمین موافقت کردند.
 
شربیانی درباره پلاک ثبتی ۲۳۹۵.۴۰۴.۶۹۵.۳ نیز گفت: این زمین به مساحت ۱۱۶۶ متر مربع در منطقه ۲ واقع شده و در سند آن یک قطعه باغ عنوان شده است. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رای به باغ بودن این زمین داده است. اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با ۱۶ رای موافق با باغ بودن این زمین موافقت کردند.
 
وی به پلاک ثبتی ۳۳.۱۸۱۱۰ نیز اشاره خاطرنشان کرد: این زمین به مساحت ۱۹۷۵ متر مربع در منطقه ۳ واقع شده و در سند آن یک باغچه و زمین مزروعی عنوان شده، بر همین اساس کمیسیون شهرسازی رای به باغ بودن این زمین داده است. اعضای شورای شهر تهران با ۱۴ رای موافق با باغ بودن این زمین موافقت کردند.
 
شربیانی همچنین درباره پلاک ثبتی ۸۳۲.۵ نیز گفت:‌ این زمین به مساحت ۲۱۳۴ متر مربع در منطقه ۱ واقع شده و حدنصاب درختان لازم را ندارد اما دارای درختان ارزشمند است. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی رای به باغ بودن این زمین داده است. اعضای شورای شهر تهران نیز با ۱۳ رای موافق با باغ بودن این زمین موافقت کردند.
 
این عضو شورای شهر تهران به پلاک ثبتی ۳۶۴۶.۸۲.۴ اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت ۱۹۷۳ متر مربع در منطقه ۱ واقع شده و رای کمیسیون ماده ۱۲ را دارد. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی رای به باغ بودن این زمین داده است. اعضای شورای شهر تهران نیز با ۱۴ رای موافق با باغ بودن این زمین موافقت کردند.
 
وی درباره پلاک ثبتی ۱۸۶۳.۲۹۹۳.۵ نیز گفت: این زمین به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع در منطقه ۲۲ واقع شده و در سند آن یک قطعه زمین مشجر عنوان شده است. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی رای به باغ بودن این زمین داده و اعضای شورای شهر تهران نیز با اکثریت آراء با باغ بودن این زمین موافقت کردند.
 
شربیانی به پلاک ثبتی ۱۲۴.۸۲.۵۲ اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت ۸۰۰ متر مربع در منطقه ۵ واقع شده و رای کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر باغ بودن را داراست. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی رای به باغ بودن این زمین داده است. اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با ۱۲ رای موافق با باغ بودن این زمین موافقت کردند.